Registrácia – zriadenie účtu


Registrovať a zriadiť účet si môže len osoba staršia ako 18 rokov, právne spôsobilá v plnom rozsahu k právnym úkonom. Prihlasovacie meno nie je možné meniť a nesmie byť hanlivého charakteru ( v  rozpore so zákonom a s dobrými mravmi ). Pri registrácii je používateľ povinný uviesť len pravdivé údaje, meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo
a e-mail. Registrácia je neprenosná na inú osobu.
Pri registrácii je každý povinný sa oboznámiť s VOP a toto potvrdiť v registračnom formulári. Registráciou dáva súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby prevádzkovateľa.
Odoslaním registrácie vzniká zmluvný vzťah vyplývajúci z VOP medzi prevádzkovateľom a používateľom.
Každému používateľovi bude registráciou zriadená schránka, kam budú odosielané informácie a oznámenia.

Zrušenie a blokácia používateľského účtu
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušenia alebo blokovania používateľského účtu hlavne
v prípadoch
     - porušenia VOP
     - uvedením  nepravdivých  údajov  pri registrácii
     - používanie účtu bolo umožnené tretej osobe, a táto osoba spôsobila škodu, či
       s vedomím používateľa alebo nie, zodpovedá za škodu  používateľ